Lumanos ordlista för dig i webbranschen

Ord om webb som förekommer ofta på webbplatsen, i rapporter och under fikat.

 1. Användartest [eng: User test]
  Kvaliteten på en webbplats undersöks genom observationer av hur befintliga eller potentiella besökare använder och interagerar med den. Vanligtvis löser testpersonerna ett antal uppgifter på webbplatsen. Det sker antingen i deras egen miljö eller i ett så kallat testlabb.
 2. Användarvänlighet [eng: Usability]
  En användarvänlig webbplats är lätt att interagera med. Gränssnittet orsakar inte problem för besökaren. Strukturen är logisk, terminologin överensstämmer med användarens vokabulär, etc.
 3. Användbar [eng: Usable]
  En användbar webbplats svarar mot ett verkligt behov hos målgruppen, uppfyller avsändarens mål och innehåller nyttig och effektiv information och funktionalitet.
 4. Behovsanalys [eng: Needs analysis]
  En kartläggning av målgruppen eller målgruppernas behov och hur de kan stödjas av kommunikations- och informationslösningar, exempelvis en webbplats. De vanligaste metoderna är fokusgrupper och intervjuer. Behovsanalysen är ofta första steget i ett webbutvecklingsprojekt och kan vara ett eget delmoment eller en del av en förstudie.
 5. Expertgranskning [eng: Expert review]
  En person med professionell vana av att använda och utveckla webbplatser ägnar allt från en halvtimme till flera dagar åt att använda en eller flera webbplatser, jämföra dem med eventuella målbeskrivningar och skriva ihop en kort bedömning med fokus på punkter som behöver åtgärdas. Leverabeln kan vara en rapport i Word-format eller ett e-brev. Kan utföras separat, i början av ett vidareutvecklingsprojekt, eller som del av ett större åtagande.
 6. Extranät [eng: Extranet]
  Ett intranät som man även kan komma åt som användare utanför moderorganisationen. Är oftast till för en begränsad grupp användare, till exempel medarbetare i två företag som samarbetar med varandra eller en leverantörs- och en kundorganisation.
 7. Facilitator [eng: Facilitator]
  En person som leder en gruppdiskussion.
 8. Fokusgrupp [eng: Focus group]
  En grupp med användare eller intressenter träffas och diskuterar hur de använder och vad de tycker om en färdig webbplats, ett utkast till struktur och användargränssnitt eller liknande.
 9. Förstudie [eng: Prestudy]
  Innehåller behovsanalys, målgruppsanalys etc beroende på projektets karaktär. Har till syfte att kartlägga dagsläget och föreslå en lösning. En förstudie kan genomföras som separat uppdrag eller inför ett utvecklingsprojekt.
 10. Förvaltningsorganisation [eng: Maintenance organization]
  Den eller de personer som fortlöpande jobbar med att uppdatera och vidareutveckla en webbplats. Att sätta upp en effektiv förvaltningsorganisation kan vara en deluppgift i våra projekt.
 11. Informationsarkitekt [eng: Information architect]
  En person som har läst biblioteks- och informationsvetenskap eller ett liknande ämne, eller har gedigen erfarenhet och kunskap inom området, och vars fokus ligger på att strukturera och organisera information. Jobbar bland annat med sökfunktioner, sökbarhetsanalyser, ämnesguider och metadata.
 12. Informationsarkitektur [eng: Information architecture]
  Struktur och organisation av innehåll på en webbplats eller ett intranät med syfte att göra innehållet så lätt som möjligt att hantera och använda.
 13. Informationsdesign [eng: Information design]
  Utformning och placering av designelement (till exempel en navigationsmeny eller en samling externa länkar) på en webbsida.
 14. Informationshantering [eng: Information management]
  Ett brett begrepp som omfattar all slags hantering, användning och förmedling av information. Kan exempelvis användas som övergripande beteckning på ett uppdrag som går ut på att se över eller bygga informationssystem av något slag (databaser, webbplatser etc).
 15. Informationsintegration [eng: Integration of information]
  Att skapa ett informationssystem med gemensamt användargränssnitt och innehåll från ett antal olika källor (till exempel flera databaser eller en webbplats och en tryckt kundtidning)
 16. Informationsstruktur [eng: Information structure]
  Gruppering och organisation av information. Består vanligtvis av en hierarki med två eller flera nivåer.
 17. Internet [eng: Internet]
  Det internationella datornät som har den största utbredningen och som bygger på TCP/IP (en standard för datakommunikation).
 18. Intranät [eng: Intranet]
  Ett internt datornät, vanligtvis inom en organisation, som utnyttjar samma teknik som Internet men som inte är allmänt tillgängligt via Internet.
 19. Kommunikationsplan [eng: Communications plan]
  En plan över vad som ska göras för att med kommunikation hjälpa en organisation att nå ut med ett definierat budskap till sin målgrupp.
 20. Kommunikationspolicy [eng: Communications policy]
  En beskrivning av hur man ska använda kommunikation för att uppnå en organisations övergripande mål.
 21. Kommunikationsstrategi [eng: Communications strategy]
  Det långsiktiga tillvägagångssättet att med kommunikation uppnå en organisations övergripande mål.
 22. Kommunikatör [eng: Communications consultant]
  En person som har läst medie- och kommunikationsvetenskap, informationslinjen eller liknande, eller har en gedigen erfarenhet och kunskap inom området, och som bland annat jobbar med målformulering, målgruppsdefinition, behovsanalyser och användartester.
 23. Kritiska framgångsfaktorer [eng: Critical success factors]
  De saker som måste fungera för att ett eller flera mål ska uppfyllas. Exempel på kritiska framgångsfaktorer i ett webbprojekt är stöd från ledningen, tillräckliga resurser och ett realistiskt slutdatum.
 24. Labbtest [eng: Lab test]
  Användartest som genomförs i ett så kallat testlabb. Det består vanligtvis av ett rum med videokamera och en spegelvägg, bakom vilken flera personer kan stå och observera testpersonen.
 25. Länkkatalog [eng: Link catalogue]
  En samling länkar som är sorterade ämnesvis. En enklare variant av en ämnesguide.
 26. Metadata [eng: Metadata]
  ”Data om data” – information som beskriver en informationskälla. Klassiskt exempel: titel och författare är metadata om en bok. Metadata om en webbsida kan vara titel, webbadress, ämnesord och sammanfattning. Metadata inkluderas i webbsidan i form av särskilda HTML-taggar. Bra metadata kan innebära att en webbsida blir placerad högre upp i söktjänsternas resultatlistor.
 27. Metod [eng: Method]
  En metod är en beskrivning av ett systematiskt och definierat tillvägagångssätt för hur man ska uppnå ett specifikt resultat.
 28. Modellering [eng: Modelling]
  En form av idémöte. Ett antal verksamhetsföreträdare tar med hjälp av en modell fram en bild av hur deras verksamhet ser ut, mål och avgränsningar för ett projekt, förslag till innehåll på en webbplats eller liknande. Kan göras på stort papper, whiteboard eller som post it-lappsövning.
 29. Mål [eng: Goal]
  Projektmålet är en kortfattad, klar och tydlig beskrivning av viktiga karaktäristika hos projektets förväntade slutresultat, kompletterad med projektets tids- och kostnadsramar.
 30. Målgrupp [eng: Target group]
  Den eller de grupper av människor som en kommunikationslösning, till exempel en webbplats, är riktade till.
 31. Organisationskommunikation [eng: Organisational Communication]
  Omfattar en organisations interna och externa kommunikation, såväl formell som informell. I Sverige spänner organisationskommunikation över flera akademiska ämnen, såsom medie- och kommunikationsvetenskap, organisationspsykologi, organisationssociologi och företagsekonomi. Se även planerad kommunikation.
 32. Planerad kommunikation [eng: Planned Communication]
  Inbegriper bl a organisationers planerade, formella kommunikation gentemot en bestämd målgrupp i syfte att förändra dess åsikter eller beteende.
 33. Projekt [eng: Project]
  Ett projekt är ett icke återkommande, tidsbegränsat och budgeterat åtagande för vilket ett mål har satts upp. Projektet genomförs av en tillfällig organisation som är skräddarsydd för dess behov.
 34. Projektledare [eng: Project manager]
  Projektledaren är den person som av projektsponsorn har fått befogenheter att genomföra projektet. Projektledaren ansvarar för att se till att projektmålet nås och att kundens krav uppfylls.
 35. Referensgrupp [eng: Reference group]
  En samling verksamhetsföreträdare eller ”sakkunniga” som fungerar som stöd och bollplank i ett projekt.
 36. Slutrapport [eng: Final report]
  Sammanfattning av projektresultat och erfarenheter som har gjorts i ett projekt.
 37. Sponsor, beställare [eng: Sponsor]
  Chef i den organisation som är ekonomiskt ansvarig för projektet och dess slutresultat.
 38. SWOT-analys [eng: SWOT analysis]
  SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats – styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En SWOT-analys kan vara del av en förstudie eller projektuppstart.
 39. Sökbarhet [eng: Searchability]
  Hög sökbarhet innebär att en webbsida eller webbplats placerar sig högt i resultatlistorna vid sökningar på relevanta termer i söktjänster som exempelvis Google och Alta Vista. Sökbarheten kan ökas på flera sätt, bland annat genom bra metadata.
 40. Sökbarhetsoptimering [eng: Search optimization]
  Arbetet med att öka en webbplats sökbarhet.
 41. Sökfunktion [eng: Search functionality]
  Möjligheten att göra en fritextsökning på en webbplats eller ett intranät. Syns oftast på sajten i form av en ”sökruta”.
 42. Sökmotor [eng: Search engine]
  Programvaran som används för att göra en sökfunktion.
 43. Söktjänst [eng: Search service]
  En sökfunktion som består av både en sökmotortjänst och en ämnesguide.
 44. Webbredaktör [eng: Web editor]
  Ansvarar för och jobbar med innehållet på en webbplats. Kan vara den osm skriver texter och tar bilder, den som behandlar och redigerar material eller den som publicerar det färdiga materialet på webbplatsen.
 45. Workshop [eng: Workshop]
  Ett idémöte med aktiva deltagare och ett tydligt mål.
 46. Ämnesguide [eng: Subject guide]
  En länksamling med ämnesord som är strukturerade i en hierarki med två eller fler nivåer, det vill säga minst en huvud- och underkategori.
Publicerad i Artikel Taggar: , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*